Ωφέλιμος χώρος φόρτωσης

άνω των 1140 λίτρων για τον Έποχο 3D

και άνω των 1350 λίτρων για τον Έποχο 4D.